முகப்பு

 

எங்களைப்பற்றி

 

தொடர்பு

   

கவுணாவததை வேள்வி ..........
யாழ்ப்பாண கிராமிய தெய்வவழிபாடுகளில் வேள்வி என்ற சடங்குமுறை மிகவும் முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது. வேதகாலத்தில் முனிவர்களால் நடாத்தப்பட்ட யாகங்களில் உயிர்களை பலியிடுதலே வேள்வி எனவழைக்கப்பட்டது. பின்னாளில் யாகங்களில் உயிர்பலியிடுதல் அற்றுப்போக கிராமிய வழிபாடுகளில் ஆடு,கோழிகளை பலியிடுதலை காணக்கூடியதாக இருந்தது..........

 

 

Copyright 2008-11 jaffnareview.com, All rights reserved